ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณวัดกลางบ้านดอนโรงเรียนหนองวัลย์เปรียง สพม.สุพรรณบุรี
2นางศศินันท์ เสนแก้ววัดเขาดีสลักโรงเรียนบ้านหนองขุย สพป.กาญจนบุรี เขต 2
3นายพจน ทาหนองบัวอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกูโรงเรียนวัดปานประสิทธิธาราม สพป.สมุทรปราการ เขต 2