ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวพัณณิตา ฤทธิ์ชัยอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกูลาออกจากราชการ 
2นางมณีรัตน์ ม่วงพรวนบ้านไผ่ตาโม้ถึงแก่กรรม 
3นายธนิต ปะรินวัดศรีสร้อยเพชรร.ร.วัดบุญเกิด สพป.อ่างทอง
4นางพิกุล ศิริวงค์วัดปทุมวนารามร.ร.บ้านวังตาช่วย สพป.กำแพงเพชร เขต 2