ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายศุภกร จันทรวัดรางกร่างร.ร.บ้านหนองจอก สพป.อุทัยธานี เขต 2
2นางสาวฐิติมา ตั้งสกุลบ้านดอนพุทราร.ร.วัดบ้านเมืองดู่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
3นายธเนศ พจน์สุนทรวัดสองพี่น้องร.ร.วัดบัวขวัญ สพป.ปทุมธานี เขต 1
4นางจรรยา สุขเจริญวัดจำปาถึงแก่กรรม