รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2นายเกษม คำศรี 035552463 
101บ้านดงกะเชาว่าที่ร้อยตรีสิรวิชญ์ ศิลป   
102บ้านดอนกลาง  035438489 
103บ้านทะเลบกนายสังเวียน มณีวงษ์   
104บ้านนเรศนายประสิทธิ์ ทรัพย์ประเสริฐ   
105บ้านบ่อสำราญว่าที่ร้อยตรีนิยม โพธิ์ทอง 035440051 
106บ้านยมเบือนางสาวคณิดา พักตร์เพียงจันทร์   
107บ้านสระกระโจมนายกฤษณะ พลายละหาร 035557116 
108บ้านสระหลวงนายรณชัย ทิพย์อุทัย 035438401 
110บ้านหนองแขมนายประจวบ สังขวรรณ 035438500 
111บ้านหนองจิกรากข่านายสมชาย เกสรสุคนธ์   
112บ้านหนองฝ้ายนางพรภัสส์ษา สินปกรณ์กุล 035439573 
113บ้านหนองสลัดไดนางสาวรุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ 035438494 
114บ้านหนองสานแตรนายชีวกานต์ สายนุช 0819083815 
115บ้านห้วยม้าลอยนายประเยียน สุนทรวิภาต 035440063 
116บ้านหัวเขา  035536192 
117บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีนายทนง แก้วเขียว 035440062 
118บ้านโคกหม้อนายชูศักดิ์ โชติพันธุ์ 035591891 
119วัดชีธารามนายวิทยา พชรสกุล 035507095 
120วัดท่ากุ่มนายชัยรัตน์ เงินเนื้อดี 035440020 
121วัดธัญญวารี  035591899 
122วัดบ้านกรวดนางบงกชชนก กุลชนะเชาวน์ 035507522 
123วัดราษฎรบำรุงนายนพสิทธิ์ ฉายไชยพันธ์ 035507482 
124วัดสระด่านนายสัญญา แช่มช้อย   
125วัดสระศรีเจริญนางรพีนภัส ยศธนะเพิ่มพูน 035591244 
126วัดหนองแจงนายสมพงษ์ สมใจเพ็ง 035436295 
127วัดหนองหลอดนายสมปอง สุภาภา 035507443 
128อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์นางจันทิมา อัชชะสวัสดิ์ 035591003 
202วัดทุ่งคอกนางอารี พวงวรินทร์ 035589325 
203บ้านโคก 7 ลูกนายหัสพงศ์ รักวงษ์ไทย 035437111 
204บ้านโคกงูเห่านางสมพร แสงแก้ว 035440046 
205บ้านดอนตำลึงนายทินกร หอมกุล 035589506 
206บ้านบัวขาวนายพงศกร เมฆฉาย 035488999 
207บ้านประทุนทองนายครรชิต ปานมุณี 035437330 
208บ้านโป่งนายคมสัน สุวรรณโท   
209บ้านไผ่ตาโม้ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ ภูถาวร 035437126 
210บ้านสะพังกร่างนางสาววรัญภร ขยันคิด 035589135 
211บ้านหนองกระดี่นางสาวสุพัชตรา อุ่นอารมณ์เลิศ 035437641 
212บ้านหนองกระทู้นายศิริ ไทยทวี 035589270 
213บ้านหนองจิกนางชูเกษม โกมุทธิยานนท์ 035437645 
214บ้านหนองเฝ้านายพชรวรรษ มากระจัน 035437167 
215บ้านหนองโพธิ์นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ 035437626 
216บ้านหนองวัลย์เปรียงนายจิรวิทย์ มาสิกะ 035589356 
217บ้านหัววังนางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ 035437637 
218วัดเขาพนมนางนางรดาพัชร ไทยทวี 035531670 
219วัดไชยนาราษฎร์นายณัฐ น้อยอุทัย 035440044 
220อนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)ว่าที่ร้อยตรีสมเดช เรืองขจร 035531391 
221วัดดอนมะนาวนางลักขณา ใจเที่ยงกุล 035566409 
222วัดดอนสงวน  035437616 
223วัดทองประดิษฐ์นางสาวขวัญเรือน พละวงษ์   
224วัดทับกระดานนางสาวกัณหา คำหอมกุล 035589509 
225วัดท่าข้ามนายนิรันดร ชนะวงศ์ 035437108 
226วัดท่าจัดนางหนึ่งฤทัย พระสุทา 035531991 
227วัดท่าไชยนางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ 035417111 
228วัดทุ่งเข็นนายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล 035589355 
229วัดเทพพิทักษ์นายภิรมย์ ขำดี 035440047 
230วัดเนินพระปรางนายนิคม พุทธทัน 035589360 
231วัดบางบอนนายสรวิศ ทนุการ 035437298 
232วัดบางสะแกนางนันทยา ใจตรง 035584510 
233วัดบางสามนายธงชัย หลิมทิพย์ 035584038 
235วัดไผ่ขาดนายอภิชาติ เหมฬา 035531784 
236วัดไผ่โรงวัวนายสมชาย บุญชอบ 035584507 
237วัดพรสวรรค์นางนิภารัตน์ ศรีสำราญ 035437643 
238วัดย่านซื่อนางสาวภรณพรรษ นวกวงค์   
239วัดรางกร่างนายเอกชัย ศรีกงพาน 035542626 
240วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)นางชิษยาภรณ์ ทำมาอ่อง 035489343 
241วัดลาดประทุมทองนายธิวา ดิษฐกระจันทร์ 035437654 
242วัดเวฬุวันนายอดิเรก นิลเปี่ยม 035437432 
243วัดศรีเฉลิมเขตนายนุกูล รัมมิตร 035541050 
244วัดสว่างอารมณ์นางดารณี ไตรยสุทธิ์ 035481124 
245วัดสองพี่น้อง  035531392 
246วัดสำเภาทองนางสุขกลม จันทรเนตร 035440045 
247วัดหนองพันเทานายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์ 035437438 
248วัดหัวกลับนายอนุศักดิ์ พวงธรรม 035402066 
249วัดหัวโพธิ์นายชัยรัตน์ พละเลิศ   
250วัดใหม่นพรัตน์นายสมมาตร กลิ่นเกษร   
251วัดใหม่บำรุงธรรม  035440043 
252วัดใหม่พิบูลย์ผลนายทศพร รุ่งแสง 035584506 
253วัดใหม่เพชรรัตน์นางสาววันเพ็ญ (รติรัตน์) คุ้มโต 035532871 
254สองพี่น้องนายสราวุธ ใจยั่งยืน 035584037 
255อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัวนายพิสิฐษ์ แก่นทอง 035437655 
256อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกูนายพจน ทาหนองบัว 035589352 
301บ้านเขากำแพงนางดวงใจ บัวงาม 035437524 
302บ้านเขาชานหมากนางพัฒนีพร ทองลิ้ม 035565585 
303บ้านจรเข้สามพันนายตรีเพชร มากระจัน 035552993 
304บ้านดอนพุทรา  035436246 
305บ้านทุ่งดินดำนายทฤษฎี มเหษี 035481012 
306บ้านโป่งพรานอินทร์  035437509 
307บ้านรางโพธิ์  034571694 
308บ้านสระบัวทองนางจันทร์เพ็ญ โยธาฤทธิ์ 035438393 
309บ้านหนองกุฏินางสาวณัฐพร แสงภู่ 035440154 
310บ้านหนองแหนนางอุทัยวรรณ ฉิมทองดี 035565571 
311บ้านหนองโอ่งนางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจัน 035599809 
312บ้านห้วยหินนายเสวย เสนแก้ว 035437680 
313บ้านหัวทำนบนางสาวฐรดา ไกรเพชร 035481154 
314พลับพลาไชย  035467284 
315พานิชชีวอุปถัมภ์นายอนันต์ ดีขำ 035481170 
316วัดโภคารามนางศุภางค์ พิมพ์ชัย 035421252 
317วัดกกม่วง  035438136 
318วัดกลางบ้านดอนนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ 035417415 
319วัดเขาดีสลักนางศศินันท์ เสนแก้ว 035437218 
320วัดเขาพระนางสาวสุวรรณา แก้วสระแสน 035553042 
321วัดคณฑีนางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ 035564622 
322วัดคลองตันนายเศกชัย เพ็งเกร็ด 035559340 
323วัดคอกวัว  035565161 
324วัดคีรีเจริญผลนางสาวพรพรรณ ชาวลุ่มบัว 035481119 
325วัดคีรีรัตนารามนางดาวรุ่ง ตาลเพชร 035437030 
326วัดโคกยายเกตุนายรุ่ง อ่อนอินทร์ 035481013 
327วัดโคกสำโรงนางสาวขวัญพีรากร แซ่ตั้น 035565220 
328วัดจันทราวาสนายอภิวัฒน์ พิมพวง 035436152 
329วัดจำปานางกิ่งดาว นาคเอก 035436175 
330วัดช่องลมนายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์ 035565075 
331วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)นางรัชฎา พงษ์ประยูร 035432007 
332วัดดอนสุโขนางปริศนา ปัญสิงห์ 035559806 
333วัดนันทวันนายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร 035559678 
334วัดบ่อคู่นายภูริวัจน์ อภิอัครกุลพงศ์ 035437522 
336วัดปทุมวนารามนางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์ 035437476 
337วัดปทุมสราวาสนายชูชาติ รักอู่ 035553041 
338วัดโพธิ์เขียวนายนำศักดิ์ หอมชื่น 035438120 
339วัดโพธิ์ทองเจริญนายพิสิฐ สุนทรวิภาต 035421077 
340วัดยางยี่แสนางอารีวัลย์ จำปานิล 035552994 
341วัดยางสว่างอารมณ์นายสมมาตร ทองพิลา 035417333 
342วัดศรีสร้อยเพชรนางลัดดาวัลย์ ก๊วยศิริกุล 035417222 
343วัดสระกร่างเจริญธรรมนายทองใบ หงษ์เวียงจันทร์ 035481010 
344วัดสระพังลานนายพรเทพ ศรีสุข 035559252 
345วัดสระยายโสมนายเจษฎา สุขศรีดา 035559253 
346วัดสามัคคีธรรมพ.อ.อ.สุรชัย ชำนาญอักษร 035565586 
347วัดหนองตาสามนายประกอบ คงใจดี 035551955 
348วัดหนองยายทรัพย์นางชุฒิณี หอมสุวรรณ 035559676 
349วัดหนองหลุมนางสาวณัฐกานต์ อยู่เย็น 035421385 
350วัดห้วยคู้สามัคคีนางอมรรัตน์ ชีพนุรัตน์ 035437227 
351วัดใหม่ปทุมสูตรนายสุทธิบัญชา มหาเมฆ 035553026 
352วัดใหม่สิทธาวาสนางสาวบังอร จงสมจิตต์ 035559673 
353หรรษาสุจิตต์วิทยานางสาวศุภาพร ผิวงาม 017788121 
354อนุบาลบ้านท่าพระยาจักรว่าที่ร้อยตรีประกฤษ โพธะนัง 035551954